Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận xếp lại hạng II đối với 04 Bảo tàng trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh


Ngày 02/8/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 3278/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thỏa thuận xếp lại hạng II cho 04 bảo tàng trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, gồm:Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ và Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Căn cứ vào tiêu chuẩn xếp hạng bảo tàng, thẩm quyền và thủ tục xếp hạng bảo tàng quy định tại Điều 51 Luật di sản văn hóa và Điều 30, Điều 31 của Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; căn cứ Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập; căn cứ Thông t­ư số 67/2006/TT-BVHTT ngày 10/8/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn phân hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập hoạt động văn hóa - thông tin, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhất trí xếp lại hạng II đối với 04 bảo tàng: Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ và Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định xếp lại hạng II và thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến xếp hạng đối với 04 bảo tàng nêu trên theo quy định./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website