1. QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CỤC DI SẢN VĂN HÓA

Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục Di sản văn hóa được ban hành kèm theo Quyết định số 64/2006/QĐ-BVHTT ngày 4 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin.

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Lãnh đạo Cục

Cục trưởng Nguyễn Thế Hùng

Điện thoại cơ quan: 043.9436131
Điện thoại di động: 0913510142
Email: nthung@dsvh.gov.vn

Phó Cục trưởng Nông Quốc Thành

Điện thoại cơ quan: 043.9437611
Điện thoại di động: 0913070364
Email: thanhnq@dsvh.gov.vn

Phó Cục trưởng Trần Đình Thành

Điện thoại cơ quan: 043.9433787
Điện thoại di động: 0913326060
Email: thanhtd@dsvh.gov.vn

Phó Cục trưởng Phạm Định Phong

Điện thoại cơ quan: 043.9436130
Điện thoại di động: 0912470691
Email: dinhphong@dsvh.gov.vn

 

Các phòng, tổ chức trực thuộc

Văn phòng

Lại Thị Kim Liên, Kế toán trưởng, Phó Chánh Văn phòng
           Điện thoại cơ quan: 043.9447540
           Điện thoại di động: 0983005859
           Email: lienlk@dsvh.gov.vn
Vũ Quang Vinh
           Điện thoại cơ quan: 043.9447540
           Điện thoại di động: 0913539555
           Email: vinhvq@dsvh.gov.vn
Đỗ Hồng Cường
           Điện thoại cơ quan: 043.9447540
           Điện thoại di động: 0917849659
           Email: cuongdh@dsvh.gov.vn

Đỗ Thị Thanh Hằng
           Điện thoại cơ quan: 043.9447540
           Điện thoại di động: 0979954951

           Email: hangdt@dsvh.gov.vn
Trần Cảnh Toàn
           Điện thoại cơ quan: 043.9447540
           Điện thoại di động: 0945744445

           Email: canhtoan@dsvh.gov.vn
Nguyễn Hồng Bích
           Điện thoại cơ quan: 043.9447540
           Điện thoại di động: 0972444123

           Email: bichnh@dsvh.gov.vn
 

Phòng Quản lý bảo tàng

Vũ Nguyễn Ngọc Chi, Phó Trưởng phòng
           Điện thoại cơ quan: 043.9436132
           Điện thoại di động: 0979868663
           Email: ngocchi@dsvh.gov.vn
Nguyễn Hải Ninh, Phó Trưởng phòng
           Điện thoại cơ quan: 043.9436132
           Điện thoại di động: 0913513169
           Email: ninh@dch.gov.vn
Trần Thị Thúy Hà
           Điện thoại cơ quan: 043.9436132
           Điện thoại di động: 0943893799
           Email: thuyha@dsvh.gov.vn
 

Phòng Quản lý di tích

Nguyễn Viết Cường, Trưởng phòng

           Điện thoại cơ quan: 043.9434443
           Điện thoại di động: 0913518423
           Email: cuongnv@dsvh.gov.vn

Vũ Thị Hà Ngân, Phó Trưởng phòng
           Điện thoại cơ quan: 043.9434443
           Điện thoại di động: 0903227670
            Email: hangan@dsvh.gov.vn

Nguyễn Minh Khang, Phó Trưởng phòng
           Điện thoại cơ quan: 043.9434443
           Điện thoại di động: 0983070353
           Email: khangktcham@dsvh.gov.vn

Nguyễn Anh Dũng

           Điện thoại cơ quan: 043.9434443
           Điện thoại di động: 0913521120
           Email: dungna@dsvh.gov.vn

Khoa Thị Khánh Chi
           Điện thoại cơ quan: 043.9434443
           Điện thoại di động: 0912008595
           Email: khanhchi@dsvh.gov.vn

Nguyễn Đức Dũng
           Điện thoại cơ quan: 043.9434443
           Điện thoại di động: 0904294807
           Email: dungnd@dsvh.gov.vn

Lê Quốc Vụ
           Điện thoại cơ quan: 043.9434443
           Điện thoại di động: 0912660286
           Email: lequocvu@dsvh.gov.vn

 

Phòng Quản lý di sản văn hóa phi vật thể

Nguyễn Thị Thu Trang, Trưởng phòng
           Điện thoại cơ quan: 043.9438025
           Điện thoại di động: 0904346000
           Email: trangnguyen@dsvh.gov.vn
Phạm Cao Quý
           Điện thoại cơ quan: 043.9438025
           Điện thoại di động: 0912260344
           Email: phamcaoquy@dsvh.gov.vn
Dương Thị Anh
           Điện thoại cơ quan: 043.9438025
           Điện thoại di động: 0915021357
           Email: duonganh@dsvh.gov.vn
Hoàng Thế Phúc
           Điện thoại cơ quan: 043.9438025
           Điện thoại di động: 0948131388
           Email: phucht@dsvh.gov.vn

 

Phòng Thông tin - Tư liệu

Phạm Thị Khánh Ngân, Trưởng phòng
           Điện thoại cơ quan: 043.9446470
           Điện thoại di động: 0904866526
           Email: nganpk@dsvh.gov.vn
Vũ Tiến Dũng
           Điện thoại cơ quan: 043.9446470
           Điện thoại di động: 0904197226
           Email: dungvt@dsvh.gov.vn
Nguyễn Khắc Đoài
           Điện thoại cơ quan: 043.9446470
           Điện thoại di động: 0916056119
           Email: doaink@dsvh.gov.vn

 

Tạp chí Di sản văn hóa

Phạm Định Phong, Tổng biên tập
           Điện thoại cơ quan: 043.9436130
           Điện thoại di động: 0912470691
           Email: dinhphong@dsvh.gov.vn

Nguyễn Đạt Thức, Phó Tổng biên tập
           Điện thoại cơ quan: 043.9435590
           Điện thoại di động: 0916118064
           Email: thucnd@dsvh.gov.vn

Trần Lâm Biền, PGS.TS
           Điện thoại cơ quan: 043.9435590
           Điện thoại di động: 0943211588

Phạm Thị Khánh Trang
           Điện thoại cơ quan: 043.9435590
           Điện thoại di động: 0942171872
           Email: khanhtrang@dsvh.gov.vn
 

 

 

Sự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website